Διοικητικές πράξεις

ΠΡΑΞΗ: ΩΜ5ΡΟΞΗ7-3Ρ6 – Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπηρεσίας «Υποστήριξη ΣΥΔΙΣΑ για τη συγκρότηση του φακέλου & παράσταση ενώπιον της ακρόασης που θα πραγματοποιηθεί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες την 27η/9/2018 για το κλείσιμο της εγκριτικής απόφασης του Ταμείου Συνοχής που χρηματοδότησε το ΧΥΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ». ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας, ΗΜ/ΝΙΑ : 24/9/18

⇒ Τροπολογία με θέμα τη Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) ΗΜ/ΝΙΑ : 24_9_2018

Επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά των ΑΣΑ με τακτικά δρομολόγια επιβατηγών πλοίων

⇒ ΠΡΑΞΗ : ΨΦ3ΓΟΞΗ7-ΞΡ4 – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πρόθεση δωρεάν διάθεσης στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας της περίσσειας αδρανών υλικών από την κατασκευή του έργου “Δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) δυναμικότητας 877 κλινών, στη θέση Άγιος Στέφανος Μπενίτσες Δ. Κέρκυρας”

⇒ ΠΡΑΞΗ 66ΥΩΟΞΗ7-ΟΥΓ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ», ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας, ΗΜ/ΝΙΑ : 13/9/18

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ», προϋπολογισμού 6.304.904,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αντικείμενο της παρούσας είναι ηπαροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων για το μεταβατικό διάστημα με δεματοποίηση στον ΧΥΤΑ
Τεμπλονίου.

⇒ ΠΡΑΞΗ 6ΙΤΖ4653ΠΩ-ΟΡΣ : «Μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων με πλοία» ΦΟΡΕΑΣ : Υπ. Ναυτιλίας, ΗΜ/ΝΙΑ : 12/9/18

⇒ ΠΡΑΞΗ ΩΧ9ΥΟΞΗ7-ΕΙΤ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας, ΗΜ/ΝΙΑ : 12/9/18

Προϋπολογισμού 587.633,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (WATT A.E), κάτοχο των ακόλουθων στοιχείων: Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 7, Τ.Κ. 10675 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ: 999307286 ΔΟΥ:ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμά εκπροσωπούμενης από τον Αθανάσιο Κάτρη Πρόεδρο αυτής με Α.Δ.Τ.: Χ 168388.

⇒ ΠΡΑΞΗ Ω0Ο4ΟΞΗ7-1ΘΧ : «Σύμβαση Ποσού 471.200 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΥΤΥ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό στον Προϋπολογισμό του έτους 2018 Κ.Α. 20.7311.001″, ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας, ΗΜ/ΝΙΑ : 12/9/18

 ΠΡΑΞΗ ΩΦΚΝΟΞΗ7-Ω15: «Ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του έργου Αποκατάσταση ζημιών Χ.Υ.Τ.Υ. Λευκίμμης», ΦΟΡΕΑΣ : ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Κέρκυρας, ΗΜ/ΝΙΑ : 6/9/18

ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. “ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.”

προϋπολογισμός έργου 496.000,00

 Έκθεση αυτοψίας που διενεργήθηκε την 1η Αυγούστου στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης από κλιμάκιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Διαγωνισμός λειτουργίας ΧΥΤΥ Λευκίμμης 32-1/ 1 Αυγούστου 2018,  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έγκριση τευχών  δημοπράτησης συνολικού προϋπολογισμού 5.129.880€, «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΤΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ», «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ» πρακτικό συνεδρίασης

 Έγκριση υπεργολαβίας μεταξύ της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για το έργο “Παροχή Υπηρεσιών για τη μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος απο το ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ”  ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 31-4/25-7-2018

 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4-7-2018

Διαπίστωση 55 παραβάσεων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και επιβολή διοικητικού προστίμου, ύψους εκατό ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Διάθεση πίστωσης ποσού 5.129.880€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), από το οποίο ποσό 319.713,33€ θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2018, ποσό 1.736.000€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019, ποσό 1.681.750€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 και ποσό
1.392.416,67€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»
κατακύρωση έργου προϋπολογισμού 400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15-6-18 Μοναδικός Συμμετέχων Πρακτικό

 Απόφαση 112608/6-6-2018 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ

«Τροποποιούμε την 7293/9-8-99 ΑΕΠΟ «Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και των τροποποιήσεων της, δηλαδή την Τροποποίησης Ανανέωσης της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΓΠΙΝ» και της με αρ. πρωτ.18097/14-09-2017 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ»

«Αποφασίζουμε εναπόθεση δεμάτων υπολείμματος στο ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας που προκύπτουν από τη μονάδα μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της Κέρκυρας που βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Τεμπλονίου που περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 9453/2-6-16 Απόφαση μας εντός των κυττάρων της ‘Α φάσης του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας»

 Μελέτη Τροποποίησης ΑΕΠΟ Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Νότιας Κέρκυρας στη θέση ‘Μισοραχιά’, Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Δ. Κέρκυρας, Μάιος 2018

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας.

 Έγκριση τευχών δημοπράτησης για το έργο

 Διαγωνισμός του ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά δεματοποιημένου υπολείμματος από το ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης 8.6.2018

Σύνολο αξίας σύμβασης 247.975,95 €, διάρκεια σύμβασης τρεις μήνες

 Προσφυγή κατά της 112608/6-6-2018 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ (8-6-2018) από 75 κατοίκους της Λευκίμμης και προσωρινή απόφαση ΣΤΕ (25-6-2018)

 Προκήρυξη Διαγωνισμού με αντικείμενο μελέτης : Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία ΧΥΤΥ Λευκίμμης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.11.2017

Φορέας : ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, Προϋπολογισμός : 1.849.708,00 € (με 24% Φ.Π.Α.)

 Διακήρυξη για την ανάθεση σύμβασης 1460/2017  «Παροχή Υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία ΧΥΤΥ Λευκίμμης» 16/11/2017

Αναθέτουσα Αρχή : ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας, Δαπάνη: για το 2018 925.050,00€, για το 2019 925.049,00€

 Απόφαση 180397/14-9-2017 ΑΕΠΟ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ

«Τροποποιούμε την με αρ. 7293/9-8-1999 ΑΕΠΟ Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ Νότιας Κέρκυρας στη θέση Μισοραχιά, Δήμου Λευκιμμαίων, Νομού Κέρκυρας και την Τροποποίησης Ανανέωσης της με την αρ. πρωτ. 1411/22-7-2010 ΑΕΠΟ Γ.Γ. ΓΠΙΝ, ως ακολούθως:

τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, που συνίσταται στην υποδοχή προς
ταφή όλων των υπολειμμάτων της νέας μονάδας μεταβατικής διαχείρισης των ΑΣΑ της
Κέρκυρας όπως αυτή περιγράφεται στην από αρ. πρωτ. 9453/2-6-16. Στην αρχική ΑΕΠΟ και στις τροποποιήσεις της και μελέτες πλέον μιλάμε για ΧΥΤΥ και όπου γίνεται αναφορά  για ΧΥΤΑ θα εννοείται ΧΥΤΥ και θα εφαρμόζεται η ανάλογη νομοθεσία». 

⇒ Αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων – Τελική Έκθεση – Δεκέμβρης 2016

⇒ ΚΥΑ Έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΠΕΣΔΑ της περιφέρειας Ιονίων Νήσων 25.11.2016

⇒  Συνοπτική παροχή πληροφοριών για Αναφορές στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με α. τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αχαΐα, β. την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και διαχείριση απορριμμάτων στις Σπέτσες, γ. τον ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Θεσπρωτίας και δ. τον ΧΥΤΑ Λευκίμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, 16/9/2010

Με την υπ’ αριθμ. 8532/28-7-06 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, στη θέση Μισοραχιά του Δήμου Λευκιμμαίων. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. CCI: 2002GR16CPE010/24.12.02 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού προϋπολογισμού 4.612.900€.

Για την επεξεργασία και την ανακύκλωση των αποβλήτων πριν την εναπόθεσή τους στο ΧΥΤΑ Λευκίμης καθώς και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών, δραστηριοποιούνται τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που υπάρχουν στο νομό, ήτοι το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Συσκευασιών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και το Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την κα Erminia Mazzoni Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.

Η Προϊσταμένη Δ.Δ. και ΕΟΚ

Μ. Πέππα
Αρχ. Μηχ. με Ά βαθμό

Advertisements
Φτιάξε site στο WordPress.com
Ξεκινήστε
Αρέσει σε %d bloggers: